ZNN - začiatok   Kto sme, čo sme Kto netuší s nami, tuší proti nám! Naše stanovy (nie vaše) Archív, v ktorom si zvesela archívujeme
 
  S tými našimi stanovami
 

...to je trocha veselé. Napísali sme stanovy k pomilovaniu, ale neboli kompatibilné s úradníckym vzorom. Tak sme ich prepísali do ministersky priateľskej verzie. Tá je však suchá, tak vám ponúkame radšej tie pôvodné. Aj keď sú dlhé, stojí za to, prečítať si ich. Zabijete tak dve muchy jednou vranou: pobavíte sa a zároveň oboznámite seba sa s pravidlami ZNN.

Článok 1.) Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie Združenie nič netušiacich je dobrovoľné, nepolitické, neziskové, nezávislé združenie občanov podľa z. č. 83/1990 Zb.
 2. Oficiálna skratka združenia je ZNN (ďalej ZNN).
 3. Názov združenia v anglickom jazyku je 'the ZNN'
 4. ZNN sa zakladá na dobu neurčitú.
 5. ZNN je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva i povinnosti.
 6. ZNN vykonáva svoju činnosť a prevažne pôsobí prostredníctvom a v prostredí siete Internet.

Článok 2.) Názov združenia

 1. Združenie nič netušiacich (v skratke ZNN)

Článok 3.) Sídlo združenia

 1. http://www.znn.sk

Článok 4.) Štarty, ciele a činnosť ZNN

 1. Snažiť sa o inštitucionalizáciu občianskej slobody netušenia ničoho.
 2. Združovať ľudí, ktorí by radi patrili k nejakému združeniu, zatiaľ ale netušia k akému.
 3. Združovať ľudí, ktorí by radi mali funkciu, len netušia kde a prípadne akú.
 4. Zostavovať systém kategorizácie druhov a stupňov netušenia ničoho a svojím členom na základe ich diagnózy poskytovať morálnu záštitu a podporu.
 5. V rámci možností napomáhať projektom alebo akciám mimo pôsobnosti združenia, s ktorými združenie sympatizuje (dobrovoľné darcovstvo krvi, humanitárna pomoc a pod.).
 6. Zmena programu vyhradená, ceny sú zmluvné.

Článok 5.) Členstvo

 1. Členom ZNN môže byť ktorákoľvek osoba bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, vierovyznanie, štátnu či planetárnu príslušnosť, avšak len pod podmienkou, že je fyzická a že súhlasí so znením stanov.
 2. Členstvo nie je pohlavná choroba, teda je neprenosné. Taktiež je nededičné, nepredajné a netradičné.
 3. Členstvo je dobrovoľné, dobrosrdečné a dobrodružné.
 4. O prijatí člena rozhoduje TopMenežDement.
 5. Členstvo vzniká dňom zaradenia člena do zoznamu členov na webovskej stránke ZNN.
 6. Dokladom členstva je členský preukaz, o ktorého existencii však nikto nič netuší a jeho vyhotovenie sa bude odkladať až kým TopMenežDement nerozhodne inak. Člen je o svojom zaregistrovaní upovedomený emailovou správou.
 7. Člen ZNN nemá žiadne povinnosti a právomoci, iba možnosti a odporúčanú účasť.
 8. ZNN rozoznáva tri typy členstva: členstvo funkčné, členstvo nefunkčné a členstvo čestné.

  a) Nefunkčné členstvo
  • Podmienkou nefunkčného členstva je vyjadrenie silnej žiadze po členstve, v rámci ktorého TopMenežDementu vyzradí svoje občianske meno, resp. aspoň prezývku a emailovú adresu.
  • K možnostiam nefunkčného člena patrí zúčastňovať sa na akciách a projektoch ZNN a byť o nich upovedomovaný; používať logo ZNN pri svojej prezentácii, ak pri tom neporušuje zákony svojej vlasti a nepoškodzuje meno a činnosť ZNN.

  b) Funkčné členstvo
  • Podmienkou funkčného členstva je vyjadrenie silnej žiadze po členstve, v rámci ktorého TopMenežDementu vyzradí svoje občianske meno, emailovú adresu a čestnú funkciu, pod ktorou by v ZNN rád figuroval.
  • K možnostiam funkčného člena patrí byť upovedomovaný o činnosti ZNN; obracať sa na orgánov združenia s podnetmi, pripomienkami a sťažnosťami na činnosť a pôsobenie ZNN - orgáni združenia sa zaväzujú na tieto reagovať primeraným spôsobom.
  • Pod odporúčanou účasťou funkčného člena ZNN rozumie najmä zúčastňovať sa na akciách a projektoch ZNN; používať logo ZNN pri svojej prezentácii, ak pri tom neporušuje zákony svojej vlasti a nepoškodzuje meno a činnosť ZNN; konštruktívne sa angažovať v napĺňaní a zviditeľňovaní cieľov ZNN; udržiavať s členmi TopMenežDementu pravidelný emailový kontakt.

  c) Čestné členstvo
  • Ak TopMenežDement uzná za vhodné, môže udeliť čestné členstvo i osobe, ktorá nevyjadrila žiadzu po členstve v ZNN. Táto o udelení čestného členstva bude podľa možnosti upovedomená emailovou správou. Účel udelenia čestného členstva spočíva vo vyjadrení hlbokej úcty TopMenežDementu voči nominovanej osobe. Čestný člen má právo kedykoľvek požiadať o bezodkladné zrušenie členstva, k výkonu čoho sa TopMenežDement zaväzuje.

 9. Členstvo zaniká:
  a) na základe rozhodnutia člena;
  b) na základe rozhodnutia TopMenežDementom, najmä ak sa tomuto zazdá, že člen má vo všetkom jasno a tým porušuje základnú myšlienku ZNN;
  c) rozhodne nie úmrtím - odrieknutie členstva in memoriam ZNN akceptuje len do lehoty 15 dní odo dňa skonania (úľava na osobné požiadanie možná); v opačnom prípade sa zosnulý člen automaticky stáva čestným členom ZNN.

Článok 6.) Orgány ZNN

 1. Orgánmi ZNN sú:
  a) Členský zlez
  b) TopMenežDement
  c) Preceda
  d) Revízna komisia

Článok 7.) Členský zlez

 1. Členský zlez je najradostnejšou udalosťou ZNN.
 2. Do pôsobnosti členského zlezu patrí:
  a) velebenie TopMenežDementu;
  b) vyvolávanie diskusií o činnosti a smerovaní ZNN;
  c) kladenie nepríjemných otázok;
  d) schvaľovanie zásobovania TopMenežDementu chmeľovými naturáliami.
 3. Návrh na zlezenie členov podáva ktokoľvek a kedykoľvek, po schválení návrhu TopMenežDementom sa účasť stáva prísne dobrovoľnou, pričom neúčasť je sankcionovaná škaredým pohľadom.
 4. Členský zlez sa pokladá za uznášaniaschopný, ak je aspoň 5% prítomných spôsobilých viesť motorové vozidlo.
 5. Členskej schôdzi predsedá ten, kto má najsilnejší hlas.

Článok 8.) TopMenežDement

 1. TopMenežDement (ďalej TMD) je štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje ZNN navonok i dovnútra, nahor i nadol, doľava, doprava, okolo stola-la-la.
 2. TMD sa pokladá za uznášaniaschopný, ak sa stretne jeho nadpolovičná väčšina.
 3. Právoplatným rozhodnutím TMD je také, ktoré bolo odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou členov TMD.
 4. Počet členov TMD závisí od rozhodnutia TMD.
 5. TMD rozhoduje o všetkých záležitostiach ZNN a zabezpečuje výkon svojich rozhodnutí.
 6. Členom TMD sa môže stať iba funkčný člen ZNN, a to na základe rozhodnutia TMD.
 7. Členstvo v TMD zaniká buď z vlastnej iniciatívy člena TMD, alebo na základe rozhodnutia TMD.

Článok 9.) Preceda

 1. Preceda združenia je čestná vedúca funkcia udelená najväčšej ozdobe ZNN.
 2. Preceda je zároveň predsedom TopMenežDementu.
 3. Preceda nemá voči ZNN žiadne záväzky a naopak.
 4. Preceda sa svojej funkcie môže vzdať pod podmienkou, že určí svojho nástupcu.

Článok 10.) Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia zodpovedajúcim sa za svoju činnosť najvyššiemu orgánu ZNN.
 2. Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, jeho celkovú činnosť, frfle orgánom do ich roboty a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Článok 11.) Nezlučiteľnosť funkcií

 1. Funkčný člen nemôže byť členom nefunkčným a naopak.

Článok 12.) Hospodárenie združenia

 1. ZNN hospodári s nehnuteľným, hnuteľným a duševným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  a) príjmy z vlastnej činnosti;
  b) dary a príspevky fyzických a právnických osôb;
  c) účelové prostriedky získané na určené aktivity združenia;
  d) dotácie a granty od právnických osôb
 3. Združenie so svojím majetkom hospodári podľa rozpočtu schváleným TMD, eventuálne ako sa mu zachce, ale vždy v súlade s cieľmi ZNN.

Článok 13.) Zánik ZNN

 1. Zánik ZNN:
  a) sa neplánuje;
  b) neprichádza do úvahy;
  c) je vylúčený.
 2. ZNN teda zaniká jedine:
  a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia TMD;
  b) právoplatným rozhodnutím ministerstva podľa § 12 ods. 3-5 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov.
 3. Rozhodnutie o zániku ZNN bude oznámené Ministerstvu vnútra SR v zmysle platných právnych predpisov. V opačnom prípade sa Ministerstvo od ZNN nič nedozvie.

Článok 14.) Organizačné jednotky

 1. Nezriaďujú sa žiadne

Článok 15.) Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Kto by mal predsa len záujem o obsah tých oficiálnych stanov, na ktoré nám ministerstvo dalo potvrdzujúcu pečiatku o registrácii, môže do nich nahliadnuť tu.


 © 2002-2009 ZNN - Združenie nič netušiacich  [ znnzavináčznnbodkask ] [ nastaviť ako homepage ] [ pridať k obľúbeným ]